Facebook'tan Takip Edin

Twitter'dan Takip Edin

linkedin.com'da Takip Edin

Google +'tan Takip Edin

Pinterest'ten Takip Edin

Youtube'tan Takip Edin

GEKA

logo

Proje Teklif A�aAYrA�sA� Nedir?

Ajans tarafA�ndan yA?rA?tA?len belirli bir destek programA� kapsamA�nda, nitelikleri net bir AYekilde belirlenmiAY olan potansiyel baAYvuru sahiplerinin, A�nceden belirlenen konu ve koAYullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

 

solu medrol without a prescription. Program ve Proje BA?tA�esi Ne KadardA�r?

Ajans tarafA�ndan her bir proje baAYA�na verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarlarA�, destek programA�nA�n kendine A�zgA? koAYullarA�na gA�re farklA�lA�k gA�sterebilir. Bu sA�nA�rlar belirlenirken, programA�n genel amaA� ve hedefleri, potansiyel baAYvuru sahiplerinin niteliAYi, uygun gA�rA?len proje konularA� ve maliyetler, program bA?tA�esi gibi unsurlar gA�z A�nA?nde tutulmalA�dA�r.

 

NasA�l BaAYvurulur?

Proje teklif A�aAYrA�sA�na dA�neminde baAYvuru AYekli ve AYartlarA�, AjansA�n A�nternet sitesinde ayrA�ntA�lA� olarak yayA�nlanA�r.

 

Kimler BaAYvurabilir?

Her teklif A�aAYrA�sA� iA�in A�zel olarak belirlenecek kriterleri ve A�a�?KalkA�nma AjanslarA� Proje ve Faaliyet Destekleme YA�netmeliAYia�?ndeki uygunluk AYartlarA�nA� saAYlayan kamu kurum ve kuruluAYlarA�, sivil toplum kuruluAYlarA�, A�A?niversiteler, yerel yA�netimler, birlikler, kooperatifler ve kar amacA� gA?den iAYletmeler baAYvuruda bulunabilir.

 

DOAzRUDAN FAALA�YET DESTEAzA�

DoAYrudan Faaliyet DesteAYi Nedir?

AjansA�n, bA�lgenin kalkA�nmasA� ve rekabet gA?cA? aA�A�sA�ndan A�nemli fA�rsatlardan yararlanA�lmasA�, bA�lge ekonomisine yA�nelik tehdit ve risklerin A�nlenmesinde acil tedbirlerin alA�nmasA� ve kritik A�neme sahip araAYtA�rma ve planlama A�alA�AYmalarA�, bA�lgenin yenilikA�ilik ve giriAYimcilik kapasitesini geliAYtirmeye yA�nelik iAY geliAYtirme merkezleri, teknoloji geliAYtirme merkezleri, Teknoparklar gibi kuruluAYlarA�n ve bunlarA�n tesislerinin kurulmasA� amacA�yla yapA�lacak fizibilite benzeri A�n A�alA�AYmalar gibi bA�lge iA�in A�nemli olabilecek stratejik eylemlerin baAYlatA�lmasA�na ve gerA�ekleAYtirilmesine ve bA?yA?k hacimli yatA�rA�m kararlarA�na kA�sa vadede etki edilmesi ve yA�nlendirilmesine katkA� saAYlayacak olan faaliyetlere verdiAYi desteklerdir.

 

Kimler BaAYvurabilir?

-Yerel yA�netimler

-A?niversiteler

-DiAYer kamu kurum ve kuruluAYlarA�

-Kamu kurumu niteliAYinde meslek kuruluAYlarA�

-Sivil toplum kuruluAYlarA�

-Organize sanayi bA�lgeleri

-KA?A�A?k sanayi siteleri

-Teknoparklar, teknoloji geliAYtirme bA�lgeleri, endA?stri bA�lgeleri, iAY geliAYtirme merkezleri

-Birlikler ve kooperatifler

-Bu sayA�lan kurum ve kuruluAYlarA�n kurduAYu veya ortaAYA� olduAYu iAYletmeler.

 

NasA�l BaAYvurulur? Destek MiktarA� Nedir?

Bu tA?r desteklerde proje teklif A�aAYrA�sA� usulA? uygulanmaz. Her bir faaliyet iA�in saAYlanabilecek azami destek miktarA�, her yA�l ilgili ihale mevzuatA�na gA�re BA?yA?kAYehir Belediyesi sA�nA�rlarA� dahilinde bulunan idareler iA�in belirlenen, doAYrudan temin usulA?ne gA�re yapA�lan satA�n almalarA�n A?st sA�nA�rA�nA�n iki katA�nA� geA�emez. AyrA�ca yapA�lacak A�n A�deme miktarA�, destek tutarA�nA�n yA?zde seksenini aAYamaz.

Destek YA�netimi KA�lavuzunda belirlenen formata uygun olarak hazA�rlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir faaliyet teklifi, genel sekreter baAYkanlA�AYA�nda ilgili ajans uzmanlarA�ndan oluAYturulacak en az A?A� kiAYilik bir deAYerlendirme komisyonu tarafA�ndan, baAYvuru tarihinden itibaren en fazla yedi gA?n iA�erisinde deAYerlendirilir ve yA�netim kurulunun onayA�na sunulur. Faaliyet teklifleri yA�netim kurulunca A�ncelikli olarak ele alA�nA�r ve karara baAYlanA�r. Bu tA?r desteklerde, eAY finansman A�ngA�ren faaliyet teklifleri A�ncelikli olarak desteklenir.

 

TEKNA�K DESTEK

Teknik Destek nedir?
Teknik Destek, AjansA�n, yerel ve bA�lgesel kalkA�nmaya katkA�da bulunabilecek A�alA�AYmalar iA�in, mevcut imkanlarA� A�erA�evesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alA�mA� yoluyla; eAYitim verme, program ve proje hazA�rlanmasA�na katkA� saAYlama, geA�ici uzman personel gA�revlendirme, danA�AYmanlA�k saAYlama, lobi faaliyetleri ve uluslararasA� iliAYkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliAYtirici faaliyetlere saAYladA�AYA� destek tA?rA?dA?r.

 

Kimler BaAYvurabilir?

-Yerel yA�netimler

-Kamu kurum ve kuruluAYlarA�

-Kamu Kurumu NiteliAYinde Meslek KuruluAYlarA�

-Sivil Toplum KuruluAYlarA�

-Organize Sanayi BA�lgeleri

-KA?A�A?k Sanayi Siteleri

-Teknoparklar

-Teknoloji GeliAYtirme BA�lgeleri

-EndA?stri BA�lgeleri

-A�AY GeliAYtirme Merkezleri

-Birlik ve Kooperatifler

-SayA�lan bu kurum ve kuruluAYlarA�n kurduAYu veya ortaAYA� olduAYu iAYletmeler baAYvuruda bulunabilir.

 

NasA�l BaAYvurulur?

Ajanstan teknik destek alabilecek kurum ve kuruluAYlar ile teknik desteAYe iliAYkin AYartlar ve baAYvuru AYekli Ajans A�nternet sitesinde duyurulur ve ikiAYer aylA�k dA�nemler halinde baAYvurular kabul edilir. Teknik destek baAYvurularA� kabul dA�nemini takiben 10 gA?n iA�erisinde A?A� kiAYilik bir komisyon marifetiyle deAYerlendirilir.

Komisyon raporunun Genel Sekreter tarafA�ndan onaylanmasA�nA�n ardA�ndan, desteklenecek projeler Ajans A�nternet sitesinde duyurulur.
AynA� yararlanA�cA�ya bir dA�nem iA�erisinde bir kez, yA�l iA�erisinde ise en fazla iki kez teknik destek saAYlanabilir.

 

Destek MiktarA� Nedir?

Teknik Destek ProgramA� kapsamA�nda BaAYvuru Sahibine doAYrudan bir mali destek saAYlanmaz. Talep edilen Teknik Destek, Ajans tarafA�ndan doAYrudan veya hizmet alA�mA� yoluyla saAYlanA�r. DesteAYin hizmet alA�mA� yoluyla saAYlanmasA� durumunda azami destek tutarA� 15.000 TLa��dir.
Teknik destek faaliyetlerinde yararlanA�cA� kuruluAYtan herhangi bir nakdi katkA� talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerA�ekleAYtirilebilmesi iA�in gerekli A�alA�AYma materyalleri ile eAYitim, A�alA�AYtay vb.
A�alA�AYmalarA�n organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanA�cA� veya ortaAYA� tarafA�ndan saAYlanA�r.

 

Bir gram proje, bir ton hayalden daha ağırdır...

12
Yıllık Tecrübe

200+
Fazla Proje

17
İl

200
Milyon Yatırım Tutarı

Destek